Diumenge, 20 De Octubre De 2019
Pl. Santuari de Pinós, Pinós - 25287
Telèfon: 973473292
Fax: 973473292

Novetats

29/11/2018

Aprovació inicial de modificació puntual POUM art. 133 de les Normes urbanístiques.


El Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 29/10/2018, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinós, que fa referència a la modificació de l' art. 133 de les Normes Urbanístiques.

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, per canvis en la normativa urbanística, article 133.

Atès que s'ha iniciat procediment de modificació del Pla dOrdenació Urbanística Municipal de Pinós en el que fa referència a la modificació de l'article 133 de les Normes Urbanístiques del POUM. Atès que s'ha encarregat l'elaboració i redacció de la memòria de modificació a la tècnica municipal.

Vista la Memòria de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Pinós referent a la modificació de l'article 133 de les Normes Urbanístiques del POUM.

Vist l'informe emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual determina que l'esmentada modificació puntual del POUM no té efectes significatius sobre el medi ambient i, per tant, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica, sempre i quan es tinguin en compte les condicions en el mateix establertes.

De conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple d'aquest ajuntament acorda per unanimitat:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Pinós en el que fa referència a la modificació de l'article 133 de les Normes Urbanístiques del POUM.

SEGON. Obrir un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al tauler electrònic (e-TAULER), a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal i a la pàgina web municipal. Durant aquest període l'expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.

TERCER. Sol·licitar simultàniament al tràmit dinformació pública, els informes als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.

QUART. Concedir audiència, simultàniament al tràmit dinformació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limiti amb el d'aquest Municipi.

CINQUÈ. Suspendre pel termini d'un any la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. L'esmentada suspensió afectarà tots els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació del règim urbanístic, i que abasta tot el terme municipal al resultar afectat en la seva totalitat per la normativa urbanística. En tots els casos els efectes de la suspensió s'extingeixen amb l'entrada en vigor de la modificació puntual del POUM. Durant l'esmentada suspensió es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc laplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web