Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

DIMECRES 29 DESEMBRE 2021

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 16 de desembre de 2021, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOP de Lleida de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El document es pot consultar en el següent enllaç

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d7ebe266-e0c3-4491-b933-c3125766d8d9

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:04a71b8c-1304-4cae-a649-d37521784d09

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.  

En el cas de no presentar-se al·legacions al document, aquest esdevindrà aprovat definitivament.